uitgebreid zoeken

Categorieën

Uitzonderingen

Type

Privacyverklaring

VERSIE 25 MEI 2018
Download PDF: Nederlands

Inleiding
Hollandse Hoogte verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hollandse Hoogte houdt zich aan de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. In deze Privacyverklaring legt Hollandse Hoogte uit welke gegevens zij verwerkt en met welk doel, hoe zij met deze gegevens omgaat en welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.
Hollandse Hoogte is een full-service fotobureau dat zowel Nederlandse topfotografen als prestigieuze internationale (foto)agentschappen vertegenwoordigt. Deze fotografen en (foto)agentschappen verstrekken dagelijks nieuw beeldmateriaal aan Hollandse Hoogte, dat Hollandse Hoogte beschikbaar stelt voor haar klanten, waaronder media- en persbedrijven. Hollandse Hoogte is daarmee een belangrijke leverancier van nieuws- en artistieke beelden. Op de verwerking van deze beelden, wanneer dit voor journalistieke en artistieke doeleinden gebeurt, zijn diversen hoofdstukken en artikelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) niet van toepassing, waaronder hoofdstuk III (rechten van betrokken). Deze privacyverklaring is om die reden niet van toepassing op de verwerking van beelden en foto’s die onder de uitzondering van artikel 85 van de AVG en artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG vallen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Hollandse Hoogte B.V., gevestigd te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke informatie wordt door Hollandse Hoogte verzameld en verwerkt?
Wanneer u onze websites gebruikt, onze producten en diensten aankoopt of wanneer u contact met ons opneemt bijvoorbeeld via onze livechat, vragen wij u bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zoals uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Om bestellingen bij ons te kunnen plaatsen moet u een account aanmaken en geeft u een gebruikersnaam en wachtwoord op. Wanneer u via onze websites aankopen doet vragen wij u uw betalingsgegevens in te vullen. Als u bij ons solliciteert gebruiken wij uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: NAW-gegevens, contactgegevens, geslacht, geboortedatum, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie

Daarnaast ontvangen wij dagelijks van fotografen en (foto)agentschappen, waar wij contracten mee hebben afgesloten, afbeeldingen van natuurlijke personen in onze Beeldbank. Deze afbeeldingen kunnen – wanneer de afgebeelde persoon identificeerbaar is, of wanneer zijn/haar identiteit redelijkerwijs zonder al te veel inspanning kan worden vastgesteld – kwalificeren als persoonsgegevens. Op onze website hebben wij een lijst gepubliceerd van alle fotografen en (foto)agentschappen waar wij beeldmateriaal van ontvangen.

Om onze websites optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven) hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom ook automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website. De cookies die we gebruiken:
(i) functionele cookies om de website goed te laten functioneren bijvoorbeeld om aankopen te kunnen doen en om met jullie te kunnen chatten;
(ii) analytische cookies om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten (Google Analytics). We hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, ‘gegevens delen’ staat uit en we maken geen gebruik van andere Google-dienst icm de cookies.
(iii) social media cookies wanneer we daarvoor toestemming hebben gekregen van de gebruiker. Social media cookies bieden u de mogelijkheid om verbinding te maken met uw social media netwerken (Facebook, Twitter en LinkedIn) en om content van onze website via social media te delen. Deze social media netwerken verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens conform hun eigen privacy beleid. Hollandse Hoogte heeft daar geen invloed op en raad u aan het privacy beleid van het betreffende social media netwerk te lezen. Indien u deze cookies weigert kunt u mogelijk geen goede verbinding maken met Facebook, Twitter of LinkedIn en/of kunt u geen content delen via social media.

Voor welke doeleinden gebruikt Hollandse Hoogte uw persoonsgegevens?
Hollandse Hoogte gebruikt uw persoonsgegevens – onder meer - voor de volgende doeleinden:
a) om onze producten en onze diensten aan u te kunnen leveren, uw account beschikbaar te maken en om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren;
b) om onze Beeldbank te kunnen vullen, bij te houden, te beheren en te exploiteren;
c) om uw vragen af te handelen, contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bestelling en u te informeren over wijzigingen in ons aanbod;
d) om u tijdens het gebruik van onze websites te kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer u via onze livechat een vraag aan ons stelt;
e) facturatie en het mogelijk maken aankopen/betalingen te doen;
f) om (geanonimiseerde) statistische gegevens op te stellen over uw gebruik van onze websites en producten en diensten;
g) om onze websites en aanbod aan te passen en te verbeteren.
h) om nieuwsbrieven per mail te versturen wanneer men zich daarvoor heeft aangemeld. Je kunt je op elk moment uitschrijven uit de nieuwsbrieven via de links onderaan elke nieuwsbrief.

Wij baseren onze verwerkingen van persoonsgegevens op wettelijke grondslagen. Wanneer u onze diensten of producten aanschaft, of wanneer wij diensten van u afnemen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Ook verwerken wij persoonsgegevens op grond van een tussen de betreffende fotograaf en de geportretteerde gesloten model release/quit claim overeenkomst.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens indien wij een wettelijke verplichting moeten nakomen of daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, zoals het beheren van een archief met (nieuws)beelden en het onder de aandacht brengen en exploiteren van onze producten en diensten.

Delen van uw persoonsgegevens
Hollandse Hoogte kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, wanneer dat nodig is voor het verlenen van haar diensten, bijvoorbeeld voor de verwerking van betalingen, hosting, beheer en onderhoud van onze systemen, wanneer u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld in een model release/quit claim overeenkomst of voor zover deze gegevens niet naar u persoonlijke kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie). Hollandse Hoogte heeft met derden die op haar instructie persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst gesloten om uw privacy te waarborgen en uw gegevens te beveiligen.

Hollandse Hoogte kan uw gegevens tevens aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is om: te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; illegaal gebruik van onze websites of inbreuken op onze Algemene Voorwaarden en ons beleid te voorkomen en om onszelf te verdedigen tegen claims van derden.

Hollandse Hoogte slaat geen persoonsgegevens op buiten Europa.

Bewaren van uw persoonsgegevens
In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we deze gegevens hebben verzameld (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Uw sollicitatie bewaren wij maximaal vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Beveiliging
Wij maken gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten
Wanneer u een account heeft kunt u uw eigen gegevens inzien en wijzigen. Daarnaast kunt ons vragen om: (i) toegang/inzage in uw persoonsgegevens; (ii) een digitale kopie van uw persoonsgegevens; (iii) correctie/aanvulling van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn of (iv) wissen of beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens vanwege een met uw specifieke situatie verband houdende zwaarwegende reden.

Wanneer u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft gegeven, heeft u het recht deze in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving, of dit niet onnodig de grondrechten van Hollandse Hoogte schendt, zoals het recht op uitings- en informatievrijheid (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende model release/of quit claim overeenkomsten ten aanzien van het gebruik van uw afbeeldingen, zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons een email sturen via info@hollandse-hoogte.nl. Hollandse Hoogte zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Hollandse Hoogte uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom uw verzoek is afgewezen. Indien u klachten heeft over de omgang met uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze rechten zijn niet van toepassing voor zover de uitzonderingen van artikel 85 van de AVG en artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG van toepassing zijn en Hollandse Hoogte gegevens verwerkt voor journalistieke of artistieke doeleinden.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor onze Privacyverklaring te herzien. De meest recente versie van deze Privacyverklaring publiceren wij op onze websites. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

Vragen
Indien u vragen heeft over ons privacy beleid of onze omgang met uw persoonsgegeven, kunt u contact met ons opnemen via info@hollandse-hoogte.nl.

Nieuwe lightbox

Geef hieronder een naam voor de nieuwe lightbox.

Ogenblik geduld

Een ogenblik geduld alsjeblieft, je bestand wordt nu klaargezet.


Bestand staat klaar

Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je het zip-bestand kunt downloaden. Dit proces kan een paar minuten in beslag nemen.

Fout opgetreden

Er is een fout opgetreden. Je zip-bestand kon niet worden gegenereerd.

Om onze website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven) hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom ook automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van onze website. De cookies die we gebruiken:
1. functionele cookies om de website goed te laten functioneren bijvoorbeeld om aankopen te kunnen doen en om met jullie te kunnen chatten;
2. analytische cookies om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten (Google Analytics).
3. social media cookies, wanneer we daarvoor toestemming hebben gekregen van de gebruiker.

akkoord
nee, geen cookies